*CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI QUẢNG BÌNHNhập mã số  
 Home   Lịch làm việc   Điều xe ô tô   Công văn đến   Công văn đi   Thông báo nội bộ   Quản lý nhân sự   Quản lý công trình   Vi phạm, xả thải   Tài liệu QLKT   Công bố thông tin   

Thông tin VH cũ 

Thủy triều/Lịch xả

QUAN TRẮC [NSL]
   Mực nước 
   Lượng mưa 
   VH máy bơm 
Biểu tổng hợp 

Bản đồ Google 

CN Phú Vinh 
CN Bố Trạch 
CN Quảng Trạch 
CN Rào Nan 
CN Tuyên Hóa 
CN Quảng Ninh 
CN Kiến Giang 

 º Hồ Phú Vinh 
 º Đập Đức Phổ 
 º Hồ Vực Nồi 
 º Hồ Đồng Ran 
 º Hồ Vực Sanh 
 º Hồ Cửa Nghè 
 º Hồ Thác Chuối 
 º Hồ Vực Tròn 
 º Hồ Sông Thai 
 º Hồ Tiên Lang 
 º Hồ Trung Thuần 
 º Trạm bơm Rào Nan 
 º Trạm bơm Vĩnh Lộc 
 º Hồ Bẹ 
 º Hồ Rào Đá 
 º Hồ Cẩm Ly 
 º Trạm bơm Duy Hàm 
 º Trạm bơm Hoành Vinh 
 º Hồ Trốc Trâu 
 º Hồ An Mã 
 º Hồ Phú Hòa 
 º Hồ Thanh Sơn 
 º Đập dâng Rào Sen 
 º Cống Mỹ Trung 
 º Trạm bơm Tiền Thiệp 
TTTC » Thực hiện quy định tại điều 10, Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI QUẢNG BÌNH công bố các thông tin định kỳ như sau :

TTDiễn giải thông tin công bốFile dữ liệu
ANăm 2018 
1Chiến lược phát triển của doanh nghiệpXem vb
2Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp 
3Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp 
4Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo 
5Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có) 
6Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm 
7Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 
8Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp 
9Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 
BNăm 2019... 
01KHSX 2019 
CNăm 2020 
TN Quang Binh