ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KTCTTL QUẢNG BÌNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o------------
Số:....../TLQB-QLNĐồng Hới, ngày......tháng......năm 20...

BẢNG CẬP NHẬT DỮ LIỆU TOÀN CÔNG TY (hồ chứa, đập dâng, trạm bơm...)


TTTên đơn vị và chỉ tiêu số liệu20/06/201919/06/201918/06/201917/06/2019
19h13h7h19h13h7h19h13h7h19h13h7h
1Chi nhánh Thủy nông Phú Vinh            
1.1Hồ Phú Vinh            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  15.67  15.7115.73 15.7515.76 15.78
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)     6.145      
  Đợt tưới  Cắt Đ4  Đ4  Đ4  Mở nước Đ4
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
1.2Đập Đức Phổ            
  Mực nước trước đập (m)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
2Chi nhánh Thủy nông Bố Trạch            
2.1Hồ Vực Nồi            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  8.87  8.90  8.95  8.99
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)  2.94        3.09
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới  ưới Đ3+4, bơm Vực Ngọc  Tưới Đ3+4, bơm Vực Ngọc  3+4  3+4
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
2.2Hồ Đồng Ran            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  6.68  6.72  6.80  6.87
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)  1.04        1.14
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới  4  4  4  4
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
2.3Hồ Vực Sanh            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  5.78  5.80  5.82  5.85
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)           0.46
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
2.4Hồ Cửa Nghè            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  6.0  6.05  6.06  6.10
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)           0.25
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
2.5Hồ Thác Chuối            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  49.10  49.16  49.25  49.30
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)           13.30
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
2.6Đập dâng Đá Mài            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)            
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)  15.91  15.91  15.91  15.91
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
3Chi nhánh Thủy nông Quảng Trạch            
3.1Hồ Vực Tròn            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  14.34  14.38  14.42  14,44
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới  3  3  3  3
  Lưu lượng tưới (m3/s)  1  1  1  1
  Diện tích phục vụ (ha)  362  362  362  362
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác  KB cắt nước         
3.2Hồ Sông Thai            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  17.74  17.82  17.82  17,82
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới  3  3     Đang nghỉ tưới Đ2
  Lưu lượng tưới (m3/s)  0.4  0.4      
  Diện tích phục vụ (ha)  256.57  256.57      
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác:            
3.3Hồ Tiên Lang            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  22.33  22.35  22.35  22,36
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới           Đang nghỉ tưới Đ2
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác:            
3.4Hồ Trung Thuần            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  16.04  16.04  16.05  16,05
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới           Đang nghỉ tưới Đ3
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
4Chi nhánh Thủy nông Rào Nan            
4.1Trạm bơm Rào Nan            
  Mực nước bể hút (m)     0.25  0.4  0.6
  Đợt tưới     3  3  3
  Vận hành trạm bơm (số máy)     9 máy 1000  10 máy-9h  7
  Lưu lượng tưới (m3/s)         
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng điện theo kế hoạch (KW)            
  Lượng điện thực tế (KW)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác     Nạo vét bể hút 1000  Nạo vét bể hút TB 3800   
4.2Trạm bơm Vĩnh Lộc            
  Mực nước bể hút (m)            
  Đợt tưới            
  Vận hành trạm bơm (số máy)            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng điện theo kế hoạch (KW)            
  Lượng điện thực tế (KW)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
5Chi nhánh Thủy nông Tuyên Hóa            
5.1Hồ Bẹ            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  13.4613.50 13,54  13.62  13.62
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
8 Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới     3  3  Đang nghỉ tưới Đ2
  Lưu lượng tưới (m3/s)        0.5   
  Diện tích phục vụ (ha)        294.5   
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác        Mở đợt3   
6Chi nhánh Thủy nông Quảng Ninh            
6.1Hồ Rào Đá            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  19.10  19.23  19,35  19.47
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)           24,73
  Đợt tưới  4  3  3  3
  Lưu lượng tưới (m3/s)  3,5  3,5  3,5  3,5
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
6.2Hồ Cẩm Ly            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  36.3836.39 36.4036.42 36.4336.45 36.47
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)           15,09
  Đợt tưới  33 33 33 3
  Lưu lượng tưới (m3/s)  0,60,7 0,70,7 0,90,9 0,9
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
6.3Trạm bơm Duy Hàm            
  Mực nước bể hút (m)            
  Đợt tưới           2
  Vận hành trạm bơm (số máy)  3        3
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng điện theo kế hoạch (KW)            
  Lượng điện thực tế (KW)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
6.4Trạm bơm Hoành Vinh            
  Mực nước bể hút (m)            
  Đợt tưới            
  Vận hành trạm bơm (số máy)            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng điện theo kế hoạch (KW)            
  Lượng điện thực tế (KW)            
  Lượng mưa (mm)            
 Ho trooc trau   32,3032,32 32,3732,47 32,5632,66 32,76
7Chi nhánh Thủy nông Kiến Giang            
7.1Hồ An Mã            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  18.36  18.37  18.38  18.38
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác     Đóng nước  Đóng nước Đóng nước lúc 8h 
7.2Hồ Phú Hòa            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  22.02  22.03  22.04  22.05
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới           Đóng nước Đ/3
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
7.3Hồ Thanh Sơn            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  14.92  14.96  15.00  15.00
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới  Đ/4  Đ/4  Mở tưới Đ/4   
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
7.4Đập dâng Rào Sen            
  Mực nước trước đập (m)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
7.5Cống Mỹ Trung            
  Mực nước thượng lưu (m)  -0.18  -0.17  -0.14  -0.13
  Mực nước hạ lưu (m)  -0.56  -0.57  0.62  -0.63
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
7.6Trạm bơm Tiền Thiệp            
  Mực nước bể hút (m)            
  Đợt tưới            
  Vận hành trạm bơm (số máy)            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng điện theo kế hoạch (KW)            
  Lượng điện thực tế (KW)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            

Nơi nhận GIÁM ĐỐC CÔNG TY
    - Sở NN & PTNT Quảng Bình (để b/c);
    - Chi cục Thủy lợi Quảng Bình (để b/c);
    - Ban giám đốc (để chỉ đạo);
    - Các đơn vị liên quan (để th/hiện);
    - Lưu VT.
  
  Nguyễn An Tư

Thủy nông Quảng Bình