*   TRANG TIN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THỦY NÔNG
 CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL QUẢNG BÌNH
Đăng nhập    

      --;  
HomeLịch làm việcĐiều xe ô tôCông văn đếnCông văn điThông tin vận hànhThông tin công trình@IiTNQB
        

TTVH » Biểu cập nhập hàng ngày:  Toàn Công ty » [Phú Vinh  Bố Trạch  Quảng Trạch  Rào Nan  Tuyên Hóa  Quảng Ninh  Kiến Giang
TTVH » Biểu tổng hợp, báo cáo:  Lượng mưa;  Mực nước, dung tích hồ đập; 
TTVH » Biểu scada đo tự động:  MN Scada;  Hồ Rào Đá;  Hồ Vực Tròn; 

[Bản để in]
BẢNG CẬP NHẬT DỮ LIỆU TOÀN CÔNG TY (hồ chứa, đập dâng, trạm bơm...)
  <<< trước  [  +5    +10    +15    Hôm nay    -15    -10    -5  ]   sau >>>

TTTên đơn vị và chỉ tiêu số liệu22/10/201821/10/201820/10/201819/10/2018
19h13h7h19h13h7h19h13h7h19h13h7h
1Chi nhánh Thủy nông Phú Vinh            
1.1Hồ Phú Vinh            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  15.0  15.0  15.0  15.0
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
1.2Đập Đức Phổ            
  Mực nước trước đập (m)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
2Chi nhánh Thủy nông Bố Trạch            
2.1Hồ Vực Nồi            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  9,82        9,8
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)           20
  Hoạt động khác            
2.2Hồ Đồng Ran            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  6,16        6,15
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)  16         
  Hoạt động khác            
2.3Hồ Vực Sanh            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  6,01        6,0
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)  16         
  Hoạt động khác            
2.4Hồ Cửa Nghè            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  5,95        5,95
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)  16         
  Hoạt động khác            
2.5Hồ Thác Chuối            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  43,6        43,2
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)  10        30
  Hoạt động khác            
2.6Đập dâng Đá Mài            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  15,95        15,95
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
3Chi nhánh Thủy nông Quảng Trạch            
3.1Hồ Vực Tròn            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  15.50        15.34
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
3.2Hồ Sông Thai            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  16.6        16.6
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)           10
  Hoạt động khác:            
3.3Hồ Tiên Lang            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  24.5        24.3
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)  30         
  Hoạt động khác:            
3.4Hồ Trung Thuần            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  18.9        18.9
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
4Chi nhánh Thủy nông Rào Nan            
4.1Trạm bơm Rào Nan            
  Mực nước bể hút (m)  1.4        1.45
  Đợt tưới            
  Vận hành trạm bơm (số máy)            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng điện theo kế hoạch (KW)            
  Lượng điện thực tế (KW)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
4.2Trạm bơm Vĩnh Lộc            
  Mực nước bể hút (m)            
  Đợt tưới            
  Vận hành trạm bơm (số máy)            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng điện theo kế hoạch (KW)            
  Lượng điện thực tế (KW)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
5Chi nhánh Thủy nông Tuyên Hóa            
5.1Hồ Bẹ            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  16.02        16.02
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
8 Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
6Chi nhánh Thủy nông Quảng Ninh            
6.1Hồ Rào Đá            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  21.50        21.50
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)  33.51        33.51
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
6.2Hồ Cẩm Ly            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  38.93        38.95
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)  22.33        22.39
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
6.3Trạm bơm Duy Hàm            
  Mực nước bể hút (m)            
  Đợt tưới            
  Vận hành trạm bơm (số máy)            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng điện theo kế hoạch (KW)            
  Lượng điện thực tế (KW)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
6.4Trạm bơm Hoành Vinh            
  Mực nước bể hút (m)            
  Đợt tưới            
  Vận hành trạm bơm (số máy)            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng điện theo kế hoạch (KW)            
  Lượng điện thực tế (KW)            
  Lượng mưa (mm)            
 Ho trooc trau   28.15         
7Chi nhánh Thủy nông Kiến Giang            
7.1Hồ An Mã            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  15.99        15.87
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
7.2Hồ Phú Hòa            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  23.80        23.80
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
7.3Hồ Thanh Sơn            
  Mực nước theo kế hoạch (m)            
  Mực nước thực tế (m)  15.18        15.16
  Dung tích theo kế hoạch (triệu m3)            
  Dung tích thực tế (triệu m3)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lưu lượng qua tràn (m3/s)            
  Lượng mưa (mm)           7.2
  Hoạt động khác            
7.4Đập dâng Rào Sen            
  Mực nước trước đập (m)            
  Đợt tưới            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
7.5Cống Mỹ Trung            
  Mực nước thượng lưu (m)  -0.05        +0.06
  Mực nước hạ lưu (m)  -0.10        +0.08
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
7.6Trạm bơm Tiền Thiệp            
  Mực nước bể hút (m)            
  Đợt tưới            
  Vận hành trạm bơm (số máy)            
  Lưu lượng tưới (m3/s)            
  Diện tích phục vụ (ha)            
  Lượng điện theo kế hoạch (KW)            
  Lượng điện thực tế (KW)            
  Lượng mưa (mm)            
  Hoạt động khác            
Thủy nông Quảng Bình